The Rim
The Rim -San Antonio, TX
Sylvia Elizondo

View on Houzz